Svanemærkede maskiner til park og have

Høring - forslag til revision af miljøkrav til svanemærkning af maskiner til park og have 2012  

De centrale krav til miljømærkning af maskiner for park og have er relaterede til produktudformning,
farlige stoffer i materialerne, energiforbrug og emissioner ved drift og støj. Vi beder dig venligst sende kommentarerne til os inden 3. december 2012.

Hvad er de største forandringer i denne revision?

• Kravet om evaporative udledninger er skærpet og gjort tydeligere. Der er indført grænseværdier for evaporative udledninger fra brændstofslange og –tank.
• Forbuddet mod tungmetallerne kviksølv, kadmium, bly, krom med oxidationstrin 6 og flammehæmmerne PBB og PBDE omfatter nu hele maskinen og ikke kun plasticdelene.
• Listen over forbudte ftalater er blevet udvidet med DHP, DCHP, DEP og DIHP. Alle er identificerede som særligt farlige stoffer.
• Der er også indført et forbud mod flammehæmmerne tetrabrombisfenol-A, HBCDD og TCEP samt højklorerede kort- og mellemkædede klorparaffiner.
• Der er to nye grundlæggende krav, som dækker batteriers kvalitet, præstation og sikkerhed. Desuden er der indført et nyt krav, som sætter en grænse for, hvor højt indholdet af tungmetaller må være i batterier.
• Kravet om en særlig motortest for at dokumentere Nordisk Miljømærknings emissionskrav er fjernet. I stedet kan man benytte den test af emissioner, som lovgivningen kræver for at typegodkende motoren til det europæiske marked. Dog skal resultaterne stadig leve op til Nordisk Miljømærknings særlige emmissionskrav.
• Grænseværdiernerne for emissioner i luften fra forbrændingsmotorer er skærpet.
• Inddelingen af motorstørrelse/cylindervolumen er harmoniseret med EU’s direktiv
(97/68/EF).
• Kravet til maksimalt benzinforbrug for plæneklippere er skærpet.
• Kravet vedrørende kræftfremkaldende stoffer er fjernet. Det samme gælder kravet til vibrationer.
• Støjkravet er revideret. Grænseværdien for støjniveauet for plæneklippere til privat brug er uforandret, mens værdien for maskiner til professionelt brug er lempet en smule.