Holdbart træ

Nordisk Miljømærkning har udarbejdet forslag til reviderede kriterier for Holdbart træ. Høringen løber frem til den 5. september 2014.

Største ændringer:
Vi er specielt interesseret i at få kommentarer til følgende punkter:

 1. Ændring i produktgruppedefinitionen. Den største ændring er, at der gives mulighed for brug af små mængder af biocid ved imprægnering med superkritisk CO2. Denne lempelse medfører indførelse af en bagatelgrænse på 200 mg biocid/m3 træ i krav O3 samt undtagelse for visse klassificeringer i krav O4 og O5. Begrundelsen for denne lempelse fremgår af baggrundsdokumentet under beskrivelsen af krav O3 samt i bilag 4.
 2. Udvidelse af kravene til hvilke klassificerede kemikalier der kan anvendes (O4) fra at omfatte sundhedsklassificering til også at omfatte klassificering for miljøskadelige effekter.
 3. Indførelse af tre nye kemikaliekrav (O5, O6 og O7) som omhandler:
  • Forbud mod stoffer klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionsskadelige.
  • Forbud mod en række specifikke farlige stoffer
  • Forbud mod brug af nanopartikler
 4. Kravet til overfladebehandling er fjernet. Der er samtidig indført en begrænsning i produktgruppedefinitionen om at træ, der er overfladebehandlet (f.eks. malet eller bejdset) ikke kan svanemærkes.
 5. Indførelse af to nye oplysningskrav om energiforbruget i tørring og produktion (O15) og ved transport af råvarer (O16) samt krav om at producenten skal have en plan for energieffektivisering af produktionen.
 6. Indførelse af et nyt krav om, at det holdbare træ ikke må skulle behandles som farligt affald i noget nordisk land (O18).
 7. Indførelse af Nordisk Miljømærknings generelle krav til kvalitet og myndighedskrav (O19-O26).

Vigtigste emner:

 • Forslaget om at give mulighed for at anvende små mængder biocid (punkt 1 ovenfor). Da dette er en ny retning for kriterierne er det specielt vigtigt at få jeres kommentarer til dette.
 • Kemikaliekravene (punkt 2 og 3). Er kravene relevante og rimelige for de typer af kemikalier, der anvendes til behandling af holdbart træ?
 • Fjernelse af muligheden for overfladebehandling (punkt 4).
 • Er oplysningskravene for energi og transport tydeligt og hensigtsmæssigt formuleret (punkt 5).

Yderligere information om ændringer kan ses i følgebrevet til høringen. Vi opfordrer alle interesserede til at indsende høringssvar via vores hjemmeside. Spørgsmål til kriterierne kan rettes til Kriteriechef Lisbeth Engel Hansen.