Hvad koster EU-Blomsten?

Når du søger om at få en licens til at miljømærke dit produkt med EU-Blomsten, skal du betale et ansøgningsgebyr. Bliver din ansøgning godkendt, skal du som licenshaver betale et årligt anvendelsesgebyr.

Ansøgningsgebyr

Ansøgningsgebyr
Når du søger om at få en licens til miljømærket EU-Blomsten, skal du betale et ansøgningsgebyr.

Udvidelsesgebyr
Ønsker du at tilføje produkter til din licens eller ændre på sammensætningen eller produktionen af de produkter, du har licens på, skal du betale et udvidelsesgebyr. Beløbets størrelse afhænger af omfanget af ændringen eller udvidelsen, dvs. hvor meget tid, der bliver brugt på at behandle din ansøgning.

Fornyelsesgebyr
Din licens er gyldig, så længe kriterierne for dit produkt er gyldigt. Når et kriterie udløber skal det revideres eller erstattes af et nyt kriterie, hvilket sker omkring hvert 4.-5. år. Ønsker du fortsat at have en licens, skal du søge om at forny licensen.

Anvendelsesgebyr

Årligt anvendelsesgebyr
Du skal betale et årligt anvendelsesgebyr, som giver dig retten til at markedsføre dit produkt eller din serviceydelse med EU-Blomsten. Anvendelsesgebyret afhænger af omsætningen af de miljømærkede produkter. Du kan læse mere om gebyrerne nederst på siden.

Anvendelse af licens i andre lande
Har du en licens til EU-Blomsten, gælder den i alle EEA-medlemslande****. Alle produkter, som er miljømærket med EU-Blomsten, offentligøres i et katalog på EU Kommissionens webpage.

Nedsat gebyr

  • Hvis din virksomhed har licens til både Svanemærket og EU-Blomsten, er der mulighed for at få reduceret anvendelsesgebyret.
  • Anvendelsesgebyret kan desuden blive nedsat, hvis ansøgervirksomheden er en lille til mellemstor virksomhed, en mikrovirksomhed, eller er beliggende i et udviklingsland.
  • Herudover bliver ansøgningsgebyret nedsat, hvis virksomheden er EMAS- eller ISO 14001-certificeret - under forudsætning af, at overholdelse af kriterierne for miljømærker er indarbejdet i certificeringen.

 Definitoner

  • En lille til mellemstor virksomhed er defineret som en virksomhed med mere end 10, men under 250 ansatte og en årlig omsætning under 375 mio. DKK. 
  • En mikrovirksomhed er defineret som en virksomhed med under 10 ansatte og under 15 mio. DKK i årlig omsætning. 
  • (Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 (EUT L 124 af 20.5. 003, s. 36).
  • Et udviklingsland er defineret som et land på OECD’s Development Assistance Committee’s liste over lande, som modtager udviklingsbistand (development aid)

 

Gebyrsatser for Blomsten

I medfør af EU-Kommisionens beslutning af nye rammer for EU-Blomstens gebyrer, er gebyrerne blevet justeret. 

Type af gebyr  Beløb 
Ansøgningsgebyr  

Ansøgningsgebyr / Fornyelsesgebyr, normalt

2.000 €* + moms

Ansøgningsgebyr / fornyelsesgebyr, lille til mellemstor virksomhed og virksomheder beliggende i udviklingsland 

600 €* + moms

Ansøgningsgebyr / fornyelsesgebyr, mikrovirksomhed 

350 €* + moms

Kontrolbesøg

Refusion af udgifter til rejse og ophold og arbejdstid af 1.000 € + moms per dag.

Ændrings- /Udvidelsesgebyr 

Anvendt arbejdstid (125€ + moms/time),  dog max de ovenfor nævnte  ansøgningsgebyrer
Anvendelsesgebyrer   

Anvendelsesgebyr**

0,15% af omsætning i EEA*** dog mindst 1.500€ + moms per år og maksimalt 25.000€ + moms per år

* Hvis virksomheden derudover er enten EMAS- eller ISO 14001 certificeret gives reduceres ansøgnings- og fornyelsesgebyret, hvis kravene til miljømærker udtrykkeligt er indarbejdet i certificeringen som del af miljøpolicy og specifikke miljømål. Reduktionen er 30% for EMAS og 15% for ISO 14001. Reduktionen er ikke kumulativ. For at opnå reduktionen skal der på ansøgningstidspunktet fremsendes dokumentation for certificering samt kopi af og henvisning til de dele af ledelsessystemet, hvori miljømærkekravene eksplicit er indarbejdet.

** Anvendelsesgebyret for mikro-virksomheder, små og mellemstore virksomheder samt virksomheder beliggende i udviklingsland reduceres med 25%.

*** For licenshavere, der for de samme produkter i den samme periode også har licens til Svanemærket, kan den Nordiske andel af omsætningen udelades ved beregning af anvendelsesgebyret for EU-Blomsten. Maksimum- og minimumsgebyrer påvirkes ikke af dette. For at vi kan tildele rabatten, skal du gøre opmærksom på dette ifm. indrapporteringen.

**** EEA (European Economic Area) består pt. af alle EU medlemslande samt Island, Liechtenstein og Norge 

Gældende fra 16. januar 2015