Kriterier for miljømærkning

Kriterier er de krav et produkt eller en serviceydelse skal opfylde for at kunne miljømærkes. Man kan kun mærke sit produkt eller en serviceydelse med Svanemærket eller EU-Blomsten, hvis der findes krav der dækker området. Kravene til et område – kaldet en produktgruppe – er samlet i et kriteriedokument, og virksomheder, der vil have et miljømærke, skal dokumentere, at produktet eller serviceydelsen lever op til alle kravene i kriteriedokumentet.

Kriterierne fastlægges ud fra et vugge til grav-princip, dvs. at produktets samlede miljøbelastning kortlægges. Ethvert produkt belaster miljøet i hele sin livscyklus - fra det fremstilles og anvendes til det ender som affald og eventuelt genbruges.  Kortlægningen omfatter derfor fem faser:

  • Anvendte råmaterialer
  • Produktion
  • Distribution og emballage
  • Anvendelse
  • Bortskaffelse

I kortlægningen ses på alle former for miljøbelastninger, og også sundhedsbelastninger fra kemikalier er med i kortlægningen. Endelig er der også fokus på at produkterne skal være effektive eller have en lang levetid. På basis af kortlægningen udvælges de væsentligste indsatsområder, og derefter laves der kriterier for disse. På den måde kan man være sikker på, at de miljømærkede produkter er blandt de miljømæssigt bedste på markedet.

Kriterierne varierer derfor fra produktgruppe til produktgruppe. Men man kan være sikker på at et miljømærket produkt:

  • Lever op til skrappe miljøkrav
  • Tager hensyn til sundhed
  • Er af god kvalitet