Flydende og gasformige brændsler - Liquid and gaseous fuels

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til reviderede kriterier for Svanemærkning af Flydende og gasformige brændsler. Dine kommentarer er vigtige for at de endelige kriterier bliver brugbare og tilpasset danske forhold. 

De vigtigste ændringer

  • Udvidelse af kriterierne til at omfatte bio-LPG (også betegnet som fornybart propan eller biopropan) solgt i flasker/tanke til transport, opvarmning og industrielle formål.

  • Kravet til indholdet af fornybare råvarer er skærpet til 100 % for alle typer af Svanemærkede brændsler.

  • Udelukkelse af muligheden for at anvende afgrøder, der kan anvendes til mad eller foder, som råvare til flydende og gasformige brændsler.

  • Udelukkelse af muligheden for at anvende ”primary feedstocks” i produktionen af gasformige brændsler – der kan kun anvendes biogene restprodukter og affaldsprodukter.

  • Kravet til reduktion af mængden af drivhusgasser er blevet skærpet.

Høringsbrevet, som findes nederst på denne side sammen med forslagene til kriterier, giver flere oplysninger om de foreslåede ændringer.

Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 9. september 2022. Høringssvar kan frem til denne dato indsendes til hoeringssvar@ecolabel.dk. Kontaktperson i Danmark er kriteriechef Heidi Bugge hbb@ecolabel.dk.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Nordic Ecolabelling invite you to comment on our proposal for criteria for Nordic Swan Ecolabelling of Liquid and gaseous fuels. Your comments are important when the proposal is to be discussed and decided by the Danish and Nordic Ecolabelling Boards.

Major changes

  • Expanding the criteria to include bio-LPG (also known as renewable propane and bio-propane) primarily sold in bottles/tanks for transport, heating, and industrial purposes.

  • The requirement for share of renewable raw materials has been tightened to 100% for all types of Nordic Swan Ecolabelled fuels, 

  • Excluding the possibility to use food- and feed crops in the production of liquid and gaseous fuels.

  • Excluding the possibility to use primary feedstocks in the production of gaseous fuels - only biogenic residue and waste are allowed to be used.

  • The requirement for reduction of greenhouse gas emissions has been tightened.

The consultation letter, which can be found at the bottom of this page, together with the proposed criteria, provides more information on the proposed changes.

We would like to receive your comments no later than Friday 9th of September 2022. Submit your comments to hoeringssvar@ecolabel.dk. Your contact person in Denmark is Head of Criteria Heidi Bugge hbb@ecolabel.dk.

Indsend høringssvar her

Høringssvar