Nordisk enighed om ikke at svanemærke brød og bagerier

Det nordiske miljømærkenævn har på dets møde den 23. oktober 2013 besluttet, at Nordisk Miljømærkning ikke går videre med det konkrete forslag om svanemærkning af brød og bagerier. Derved tilslutter nævnet sig den samlede indstilling fra miljømærkeorganisationerne i de nordiske lande.

Indstillingen fra miljømærkeorganisationerne til det nordiske miljømærkenævn (udarbejdet på svensk) er gengivet her:

Livsmedel har parallellt med transporter och boende utpekats som de viktigaste konsument-områdena från ett miljöperspektiv. Den nordiska miljömärkningen Svanens potential att bidra till hållbar utveckling skulle öka om märkningen kunde vara stark inom dessa. Transporter har vi värderat, och vi arbetar för att integrera transportkrav i våra kriterier för olika produktgrupper. Bygg och boende är ett område där Svanen redan tagit en mycket stark position. Det var därför naturligt att märkningen nu också värderade möjligheten och potentialen i att gå in och miljömärka inom livsmedelsområdet, vilket också NMN beslutade.

Efter att NMN sen valt ut bröd och bagerier som ett lämpligt första område att värdera har ett stort arbete med förstudie, kriterieutveckling och remiss utförts. Mycket tid av engagerade och kunniga medarbetare har lagts ned för bästa möjliga resultat. Branschen har bidragit konstruktivt genom att bl a flera företag (bagerier) har deltagit som piloter och testat av olika kriteriemodeller. Många organisationer, myndigheter och handel har kontaktats och engagerats i arbetet. Ett förslag till kriterier har varit på bred remiss, och ett stort intresse för arbetet har visats från omvärlden. 

Vi har dock under processen sett att synen på Svanens potential för området starkt varierar. Det har också gällt värderingen av synergin med andra system inom området. Stora skillnader har kunnat uppvisas vad gäller politik, marknad och tradition. Remissvaren har också med tydlighet visat att åsikterna är många och skiftande, samt att frågan om Svanen på livsmedel väckt starka reaktioner och känslor. Det är tydligt att en Svanenmärkning av livsmedel inte skulle kunna ske utan ett tidsödande och resurskrävande arbete på grund av olika förutsättningar och synsätt.

Efter ett långt och gediget arbete, och efter en noggrann övervägning, konkluderar därför sekretariats-ledarmötet med att: 

Utifrån ett nordiskt perspektiv ser vi, med anledning av remissvar och omvärldens reaktioner, att det inte finns förutsättningar för miljömärkning av bröd i dagens läge. Att självständigt bara miljömärka bagerier skulle kunna ses som ett tänkbart alternativ. Förutsättningarna mellan de nordiska länderna varierar dock, och SLM väljer därför att föreslå NMN att lägga hela projektet på is tills vidare.