Advisory Board: Omsætning af miljømærkede varer skal firedobles

Regeringens Advisory Board har netop præsenteret deres anbefalinger til, hvordan dansk erhvervsliv kan omstille sig til en mere cirkulær økonomi. Advisory Boardet foreslår bl.a., at Danmark øger det cirkulære forbrug ved at firedoble den samlede omsætning af miljømærkede produkter og services.

Anbefaling #19 fra regeringens Advisory Board

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen nedsatte i oktober 2016 et Advisory Board til at rådgive regeringen om cirkulær økonomi. Advisory Boardets opgave var at udarbejde en vision og en række målsætninger for, hvordan dansk erhvervsliv kan omstille sig til en mere cirkulær økonomi samt give anbefalinger til konkrete indsatser, som kan styrke omstillingen.

I dag offentliggjorde Advisory Boardet sin rapport, der både rummer ambitiøse målsætninger og anbefalinger til konkrete indsatser. Og rapporten understreger, at Svanemærket og EU-Blomsten er stærke redskaber til at fremme den cirkulære økonomi. En af Advisory Boardets fem målsætninger for dansk erhvervslivs omstilling til en cirkulær økonomi i 2030 er nemlig, at: 

”Danmark øger det cirkulære forbrug ved at firedoble den samlede omsætning af miljømærkede produkter og services”.

Anbefaling #19 har fokus på Svanemærket og EU-Blomsten

Målsætningen suppleres med en anbefaling om at udvikle de cirkulære aspekter ved relevante mærkningsordninger og udbrede brugen af dem. Her lægger rapporten bl.a. op til, at regeringen skal arbejde for at videreudvikle Svanemærket og EU-Blomsten med øget fokus på cirkularitet og integration af kriterier, der understøtter cirkulær økonomi. Advisory Boardet anbefaler ligeledes, at der bliver udarbejdet miljømærkekriterier for flere tjenesteydelser, og at der bliver igangsat en indsats for at udbrede brugen af miljømærkerne indenfor prioriterede områder.

- Vi er glade for, at Svanemærket og EU-Blomsten vejer tungt i Advisory Boardets rapport. For opgøret med den lineære tankegang er i rigtig god tråd med miljømærkernes overordnede mål om at mindske forbrugets samlede miljøbelastning ved at se på hele produktets rejse og de miljøproblemer der opstår undervejs - til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer, siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.

Advisory Boardet begrunder deres store fokus på Svanemærket og EU-Blomsten med, at miljømærkerne har fokus på mere bæredygtige råvarer, ressourceforbrug, kemikalier, kvalitet, design og affaldshåndtering. Livscyklusbetragtningerne sikrer, at miljøbelastning ikke bliver skubbet fra en fase til en anden. Kravene er med til at reducere miljøbelastningen under produktion og reducere kemieksponeringen i brugsfasen. Og samtidig øger disse krav muligheden for genbrug og genanvendelse senere i livscyklussen.

Ifølge rapporten vil øget omsætning af miljømærkede produkter og tjenesteydelser resultere i miljømæssige og samfundsøkonomiske gevinster i kraft af bl.a. færre problematiske stoffer og reduceret luftforurening mv. Og da miljømærkerne er en frivillig ordning, som virksomheder og borgere kan vælge fra og til, er indsatsen ikke forbundet med erhvervsøkonomiske omkostninger, idet erhvervslivet kun vil anvende miljømærkerne i det omfang, de er forbundet med positiv erhvervsøkonomi.

Anbefaling til offentlige og private indkøbere: Stil krav til indkøb af miljømærkede produkter

Også i anbefaling #18, ”Fremme cirkulær økonomi gennem virksomheders og det offentliges indkøb” er miljømærkerne nævnt. Her anbefaler Advisory Boardet, at:

”Det offentlige og private virksomheder i forbindelse med indkøb på udvalgte produktområder (f.eks. fødevarer, rengøring, transport og IT) stiller krav, der fremmer cirkulær økonomi – f.eks. krav til indkøb af miljømærkede produkter, produkters levetid, adskillelighed, anvendelse af genanvendte og genanvendelige råvarer, adgang til reservedele og dermed muligheden for reparation.”

Udvikle de cirkulære aspekter ved relevante mærkningsordninger og udbrede brugen af dem

Advisory Board anbefaler, at

  • Regeringen arbejder for, at videreudvikle de eksisterende officielle miljømærker (EU-Blomsten og svanemærket) med øget fokus på cirkularitet og integration af kriterier, derunder støtter cirkulær økonomi, f.eks. gennem design for genanvendelse.
  • Der udarbejdes miljømærkekriterier for flere tjenesteydelser (f.eks. investeringsforeninger, håndværkertjenester, leasing, tilbagetagningsordninger og reparationer)
  • Der igangsættes en indsats for udbredelse i brugen af miljømærkerne indenfor prioriterede områder, hvor markedsandelen pt. er begrænset, f.eks. gennem tilskud til virksomheder, som ønsker at miljømærke deres produkter, bygninger eller tjenesteydelser.
  • Danske virksomheder i højere grad bruger de muligheder, der ligger i at markedsføre deres cirkulære løsningerved brug af mærknings- og certificeringsordninger.
  • Synliggøre, hvordan mærkerne understøtter cirkulær økonomi gennem udarbejdelse af et cirkulært miljømærkekatalog med cases rettet mod virksomhederne, og en informationsindsats rettet mod forbrugerne om cirkulær økonomi og miljømærkning.
Anbefalingen kan realiseres frem mod 2020.
Læs mere om anbefalingerne om cirkulær økonomi på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.