Toiletpapir, køkkenruller, servietter, papirhåndklæder o.lign.

Både Svanen og Blomsten har kriterier for køkkenruller, toiletpapir, servietter, papirhåndklæder og lignende. Under ét kalder vi det husholdningspapir eller "tissuepaper". Begge miljømærker stiller krav til, at papiret er fremstillet med en andel genbrugspapir eller træ fra bæredygtigt skovbrug. Det skal være fremstillet med lavt energiforbrug og en begrænset forurening af luft og vand, med krav om begrænsning af kemikalier, der kan ophobes i fødekæden, være hormonforstyrrende eller have andre uønskede effekter på miljøet. Papirets kvalitet skal være i orden, fx må farven i servietter ikke smitte af.


 • Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr / Fornyelsesgebyr, normalt*
  2.000 € + moms
  Ansøgningsgebyr / fornyelsesgebyr for små til mellemstore virksomheder og for virksomheder der ligger i et udviklingsland*
  600 € + moms
  Ansøgningsgebyr / fornyelsesgebyr for mikrovirksomheder*
  350 €* + moms
  Kontrolbesøg 
  1.000 € + moms per dag, gebyret er refusion af udgifter til arbejdstid samt udgifter til rejse og ophold.

  Ved kontrol besøg, der overskrider 1.000 € + moms per dag tillægges en timepris for kontrolbesøg på 125 € + moms. Det samlede gebyr kan dog ikke overstige ansøgningsgebyret.
  Ændrings- /Udvidelsesgebyr 
  125€ + moms per time for anvendt arbejdstid – det samlede gebyr kan dog ikke oversige ansøgningsgebyret
  Anvendelsesgebyr**

  0,15% af omsætning i EEA****
  Minimum 1.500€ + moms per år – dog maksimalt 25.000€ + moms per år***

  * Hvis virksomheden derudover er enten EMAS- eller ISO 14001 certificeret gives reduceres ansøgnings- og fornyelsesgebyret, hvis kravene til miljømærker udtrykkeligt er indarbejdet i certificeringen som del af miljøpolicy og specifikke miljømål. Reduktionen er 30% for EMAS og 15% for ISO 14001. Reduktionen er ikke kumulativ. For at opnå reduktionen skal der på ansøgningstidspunktet fremsendes dokumentation for certificering samt kopi af og henvisning til de dele af ledelsessystemet, hvori miljømærkekravene eksplicit er indarbejdet.

  ** Anvendelsesgebyret for mikro-virksomheder, små og mellemstore virksomheder samt virksomheder beliggende i udviklingsland reduceres med 25%.

  *** For licenshavere, der for de samme produkter i den samme periode også har licens til Svanemærket, kan den Nordiske andel af omsætningen udelades ved beregning af anvendelsesgebyret for EU-Blomsten. Maksimum- og minimumsgebyrer påvirkes ikke af dette. For at vi kan tildele rabatten, skal du gøre opmærksom på dette ifm. indrapporteringen.

  **** EEA (European Economic Area) består pt. af alle EU medlemslande samt Island, Liechtenstein og Norge