Efter udbuddet

Få langsigtet effekt af kontraktudformningen

Kontraktbestemmelserne omfatter de specifikke forpligtelser, I som ordregiver indgår med den valgte leverandør som led i udbudsproceduren. Det kan eksempelvis være krav om opnåelse af de miljøpræstationer, herunder krav om miljømærker, der er anført i udbuddet.

Kontraktvilkår skal sikre, at leverancer overholder de fastsatte krav i hele kontraktperioden. Der kan eksempelvis fastsættes bodsbestemmelser, som træder i kraft, hvis gentagne leverancer ikke opfylder de aftalte miljøkrav – herunder krav om miljømærker. Derved kan I sikre, at miljøforhold opretholdes under kontraktens gennemførelse.

Derudover kan der i kontaktvilkårene lægges vægt på opnåelse af miljømærker på samme måde som i de tekniske specifikationer og kriterierne for tildeling af kontrakten, når blot den tidligere omtalte toleddede betingelse er opfyldt. Alt afhængig af hvordan kontraktvilkårene formuleres, vil det være muligt for tilbudsgiverne at afgive tilbud uden at have investeret i miljøtiltag som eksempelvis miljømærker inden udbuddet. Som vilkår for kontraktens gennemførelse kan der stilles krav om, at hele eller dele af leverancen skal være miljømærket ved kontraktstart eller på et givet tidspunkt efter kontraktstart. Det kan eksempelvis være et krav om, at bestemte produkter i et udbud med mange varenumre skal være miljømærkede senest 12 måneder efter kontraktstart. På den måde kan der gives mere tid til, at leverandøren kan opnå de ønskede miljømærker. Andre tilsvarende mærker og anden passende dokumentation vil dog fortsat skulle accepteres. 

Løbende udvikling af miljøkrav

Der kan i kontrakten fastsættes vilkår for, at leverancer skal opfylde de til en hver tid gældende miljømærkekriterier forudsat, at ændringerne i de pågældende kriterier ikke medfører ændringer i de grundlæggende elementer i kontakten. Hvornår, en ændring af en kontrakt er væsentlig, er nærmere beskrevet i udbudslovens §§ 178- 184. Ved at stille krav om, at leverancerne skal opfylde de til enhver tid gældende miljømærkekriterier i kontrakten,
får I gavn af, at kravene til miljømærkede varer og tjenesteydelser regelmæssigt evalueres og skærpes på baggrund af den nyeste viden og udviklingen i markedet.

Når kravene revideres, skal alle miljømærkede varer og tjenesteydelser revurderes, og leverandørerne skal dokumentere, at de lever op til de nye krav. Når I vælger miljømærkede varer og tjenesteydelser – og indarbejder krav om fastholdelse af miljømærkerne i kontraktvilkårene – er I derfor med til at drive produktudviklingen i en mere bæredygtig retning.


Læn jer op ad Miljømærknings Danmarks kontrol

De krav, der stilles i et udbud, skal kunne kontrolleres. Hvis dette ikke var tilfældet, kunne leverandørerne frit påstå at leve op til krav og kriterier. Kontraktvilkår vedrørende miljømæssige hensyn og miljømærker er desuden kun effektive i det omfang, de overvåges og håndhæves. 

Når I vælger at anvende miljømærker som Svanemærket og EU-Blomsten som enten mindstekrav, konkurrenceparameter eller som vilkår for kontraktens gennemførsel – frem for selv at opstille kriterierne – sikrer I opfyldelsen uden selv at skulle foretage kontrollen. Miljømærkning Danmark kontrollerer dokumentation for, at miljømærkede varer og tjenesteydelser lever op til miljømærkernes krav.

Desuden bliver det lettere at se for jeres kollegaer, der modtager leverancen, at det, der leveres, overholder de fastsatte miljøkrav. Den, der modtager varen, behøver ikke læse indholdsdeklarationerne for at sikre sig, at leverancen overholder de fastsatte miljøkrav. Vedkommende skal blot konstatere, at leverancen er mærket med det krævede miljømærke eller et andet tilsvarende mærke.