Morsø Brændeovne: Svanemærket leder til det rette forbrugervalg

Når Morsø Jernstøberi producerer en brændeovn, er det et lovkrav, at den skal bære det europæiske energimærke. Det har det været siden 2015.

Morsø brændovn ved en rå murstensvæg

Svanemærket er ikke et lovkrav, men en frivillig mærkningsordning. Det er langt mere omfattende at sikre den nødvendige dokumentation for at opnå det nordiske miljømærke, men på jernstøberiet har man alligevel gjort det siden 2007. 

Ikke for sjov, men fordi det er umagen værd, lyder det:   

”Vi er ikke i tvivl om, at forbrugeren forstår forskellen mellem energimærket og Svanemærket. De efterspørger jo netop konkret produkter med Svanemærket, fordi de vægter miljøvinklen lige så højt som energieffektivitet”, siger Ellen Philipsen Dahl, virksomhedens marketingschef. 

Af samme grund har Morsø Jernstøberi fået certificeret størstedelen af sine brændeovne med Svanemærket siden 2007.Af samme grund har Morsø Jernstøberi fået certificeret størstedelen af sine brændeovne med Svanemærket siden 2007.

”Svanemærket hjælper forbrugeren til at vælge det produkt, der udleder færre sundhedsskadelige partikler.” - Ellen Philipsen Dahl, Head of Marketing, Morsø Jernstøberi

Morsø Jernstøberi har valgt at arbejde med Svanemærket pga. det høje kendskab til mærket i Norden ift. andre miljømærker, og fordi dialogen med virksomhedens kunder har vist, at Svanemærket er af afgørende betydning, når forbrugerne afsøger udbuddet af brændeovne.

Da Svanemærket blandt andet også stiller krav til brændeovnes virkningsgrad, kan virksomheden benytte den samme dokumentation for virkningsgrad til begge mærker. 

Et generelt løft af produktkategorien

Selvom Svanemærket stiller en lang række krav til for eksempel virkningsgrad, maling og produktionsmetode, er man hos Morsø Jernstøberi overbevist om, at det netop er udledningen af partikler, der er den afgørende faktor, når forbrugerne vælger en svanemærket brændeovn. 

Det skyldes ikke mindst, at der igennem de seneste 10 til 15 år været et øget fokus fra både myndigheders, sundhedsfaglige og NGO-ers side på brændeovnes udvikling af sundhedsskadelige partikler. Men Svanemærket har løbende skærpet kravene til udledningen af partikler og har på den måde vist, at det er muligt at reducere udledningen betydeligt. Det er således Miljømærkning Danmarks vurdering, at de strammere krav i forbindelse med Svanemærket har medvirket til, at lovkravene er skærpet tilsvarende. I dag må en Svanemærket brændeovn kun udlede halvdelen af den mængde partikler, som den gældende lovgivning tillader.

Afgørende betydning i fremtiden

I kølvandet på den europæiske energikrise er efterspørgslen efter brændeovne vokset markant. 

I det lys er det af afgørende betydning, at forbrugerne har en mulighed for at vælge ikke blot energieffektive løsninger, men også løsninger, der samlet set er blandt de miljømæssigt bedste. 
Derfor er man hos Morsø Jernstøberi ikke i tvivl om, at Svanemærket har sin berettigelse og vil medvirke til, at branchen også i fremtiden udvikler produkter og produktionsmetoder, der kan imødekomme markedets efterspørgsel efter mere bæredygtige produkter.

Ved udgangen af september 2022 var der i alt 150 brændeovne med licens på Svanemærket i Danmark indenfor produktkategorien ”Brændeovne”.


Casen er udarbejdet på baggrund af interview med Ellen Philipsen Dahl, Head of Marketing, Morsø Jernstøberi. Casen er godkendt af Ellen Philipsen Dahl.

Svanemærkets krav til brændeovne omfatter bl.a.:
  • Grænseværdier for udledning af partikler, dvs. organisk bundet kul/flygtige kulbrinter (OGC) og kulmonooxid (CO)
  • Høj virkningsgrad
  • Forbud mod brug af produktionskemikalier af specifikke fareklassificeringer
  • Produkters eventuelle overflademaling/lakering må maksimalt indeholde VOC 60 %
  • Brændeovnen skal kunne tryktestes